Menu
Obec Dýšina
ObecDýšina

2022

Zveřejňování informací o kontrolách

V souvislosti s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje ÚSC Obec Dýšina jako kontrolní orgán informace o výsledku kontrolní činnosti.

Předmět kontroly:

  • Hospodaření s veřejnými prostředky
  • Nakládání s majetkem obce, který příspěvková organizace využívá ke své činnosti

Druh kontroly:

V roce 2022 byla provedena 1 veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace zřízená obcí Dýšina. 

Kontrola byla uskutečněna na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a proběhla v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění platném ke dni provádění kontroly.

Kontrolovaná příspěvková organizace:

Základní škola a mateřská škola generála Pattona Dýšina

  • IČ 72553740

Výsledek kontroly:

  • Při kontrole hospodaření organizace za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  • Metodická doporučení, která byla kontrolou doporučována při minulé kontrole, byla Organizací akceptována a tyto postupy byly zavedeny do praxe. Za rok 2021 bez metodických doporučení.
  • Organizace není povinna přijímat opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Mobilní aplikace


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky