Navigace

Obsah

Zpět

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb  může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné v přízemí obecního úřadu

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 30. 9. 2020 do 16:00 hod.

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 25. 9. 2020 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz formulář níže).

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tzn. občan Dýšiny, může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v Plzeňském kraji).

Žádost o voličský průkaz

Plná moc k vyzvednutí voličského průkazu

Vyvěšeno: 30. 6. 2020

Datum sejmutí: 1. 10. 2020

Zodpovídá: Jitka Tomanová

Zpět