Navigace

Obsah

Zpět

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Volby do zastupitelstev krajů se z rozhodnutí prezidenta republiky (sbírka zákonů č. 169/2020 ze dne 15. 4. 2020) uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020.

 

DNY VOLEB:

V první den voleb – v pátek 2. 10. 2020 – proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 3. 10. 2020 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 3. 10. 2020 ihned po uzavření volebních místností.

Každý volič může v týchž volbách hlasovat pouze jednou.
 

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky do zastupitelstev krajů má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 3. 10. 2020, dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev krajů je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu) a zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 30. 9. 2020, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.
 

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Míru 30, Dýšina) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 – Modrý salónek, Na Vyhlídce 266, Dýšina.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: tomanova@obecdysina.cz, případně hlásit na tel.: 377 945 327 nebo 377 845 058 (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Po obdržení sady hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

 

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 29. 9. 2020, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

 

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.czodkaz Informační servis – Volby
 

 

Vyvěšeno: 30. 6. 2020

Datum sejmutí: 4. 10. 2020

Zodpovídá: Jitka Tomanová

Zpět